Att driva positiv förändring

i vår bransch

En kultur av kontinuerlig förbättring

På Biofuel Express är hållbarhet inte bara ett modeord – det är den drivande kraften bakom allt vi gör. Vår hållbarhetspolicy integrerar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar, vilket vägleder oss att kontinuerligt förbättra våra metoder. Från våra interaktioner med kunder till våra interna operationer och engagemang med lokala samhällen är vi engagerade i att minska vår miljöpåverkan och främja positiv social påverkan.

Ambitioner förankrade i hållbarhet

Transportsektorn är en betydande bidragsgivare till koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Vår mission på Biofuel Express är tydlig: att ersätta fossila bränslen med förnybara och hållbara alternativ, och därigenom mildra miljöskador. Som en pålitlig partner inom transportbranschen spelar vi en avgörande roll i att hjälpa länder att uppnå sina utsläppsminskningsmål och övergå till en fossilfri framtid.

Forma Framtiden för Hållbarhet
I över ett decennium har vi varit i framkant när det gäller hållbarhetsinsatser på de nordiska marknaderna och gett våra kunder möjlighet att göra betydande minskningar av växthusgasutsläpp. Men vår resa slutar inte där. Vi expanderar till nya marknader över hela Europa, etablerar nya stationer och bibehåller vår stadiga ambition att leda vägen inom gröna bränslen. På Biofuel Express är hållbarhet inte bara ett mål – det är vårt fortsatta åtagande att bygga en grönare, mer hållbar framtid för kommande generationer.

Sparade CO2-utsläpp hos våra kunder under 2023

0
Ton CO2-reduktion
0%
Total CO2-reduktion
0
Människors årliga CO2-utsläpp

Är du redo att påbörja den gröna omställningen?

Från klimatambition till klimatåtgärd

Biofuel Express är godkänd av Science Based Targets initiative.

Obestridligen är klimatförändringarna verkliga och en av de största utmaningarna för mänskligheten, och det är brådskande att följa klimatvetenskapen. Samtidigt förväntar vi oss inte att någon förändras så länge företag inte gör något. Av den anledningen kände sig Biofuel Express ansvarigt för att ansluta sig till de mest ambitiösa klimatåtgärdande företagen genom Science Based Target-initiativet.

Biofuel Express satte vetenskapligt baserade mål i mars 2023 och de har nu validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Detta innebär att Biofuel Express nu är ett av över 4 000 företag världen över som leder nollkolstransformationen genom att sätta utsläppsminskningsmål grundade i den senaste klimatvetenskapen. SBTi främjar bästa praxis för att sätta vetenskapligt baserade mål och de kommer att validera Biofuel Express framsteg mot sina långsiktiga mål årligen.

Biofuel Express har åtagit sig att minska utsläppen av scope 1 & 2 med 42 % fram till 2030, samtidigt som man mäter och minskar sina scope 3-utsläpp under samma tidsram, och att nå det vetenskapligt baserade netto-noll-långsiktiga målet till 2050. Som ett resultat kan Biofuel Express nu säkerställa att vår klimatåtgärd är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Genom att minska våra direkta och indirekta CO2-utsläpp i hela värdekedjan leder Biofuel Express vägen genom att arbeta mot det 1,5-gradersmål som definieras i Parisavtalet.

Vi arbetar för en mer hållbar framtid

På Biofuel Express arbetar vi kontinuerligt med att optimera och förbättra, inte bara när det gäller våra ISCC-certifierade produkter, utan också internt i företaget. För att upprätthålla ett gemensamt mål har flera av FN:s Hållbara Utvecklingsmål valts ut, vilket fungerar som ytterligare fokuspunkter i organisationen.

Prisvärd och ren energi
Biofuel Express’ kärnvärden bygger på ren energi till konkurrenskraftiga priser. Utanför organisationen stöder Biofuel Express också förnybara energikällor. Förutom att fokusera på expansionen av våra egna förnybara produkter har företaget också investerat i Bluetown, som är ett projekt som arbetar med att öka levnadsstandarden i utvecklingsländer genom att sprida internet med solkraftdrivna WIFI-stationer.

Biofuel Express kommer att fortsätta sitt arbete med att göra gröna produkter tillgängliga och att stödja ren energi överallt.

Hållbara städer och samhällen
Det är viktigt att företaget kan stå för de produkter som säljs och de råvaror som används. Därför har palmolja fasats ut som råvara i de erbjudna biobränsleprodukterna. Avfall och restprodukter kommer att fylla på alltmer, med tanke på att gradvis få en bättre användning av resurser. Forskning kring nya teknologier, minskning av växthusgaser och partiklar kommer att ge förbättrade och optimerade lösningar och verktyg. Detta gynnar både miljön och klimatet.

Ansvarsfull konsumtion och produktion
På Biofuel Express-stationerna är vi mycket noga med att optimera och göra gröna val där det är möjligt. Specifikt stöder företaget biodiversitet i de lokala områdena genom vegetation, och bränslestationerna använder den senaste teknologin inom LED-belysning, som består av avancerade, sensorstyrda belysningssystem som sparar energi när aktiviteten är låg. Det handlar inte bara om att minska kostnader, utan också om att minska energiförbrukningen till förmån för klimatet. Dessutom lägger vi särskild tonvikt på högkvalitativa lösningar på våra stationer samt underhåll, så att utbytet av utrustning blir mindre.

Klimatåtgärder
Biofuel Express har ställt krav på våra transportörer. Vi tar ansvar genom att gå i spetsen själva för att ha en positiv påverkan på andra och genom att ändra vår egen leveranskedja. Därför körs våra transportörer främst på vårt eget fossilfria diesel, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 90 % jämfört med vanligt fossilt diesel.